Hakkımızda

          Başkanlığımız, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en uygun ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak üzere üniversiteye ait bütçe tasarılarını plan ve program esasına göre hazırlamak ve uygulanmasını izlemek, yatırım programlarının finansman kaynakları ile ilgili ve gerekli bilgi, belge ve istatistikleri toplamak ve değerlendirmek, uygulama sırasında nakit ve ödenek durumunu izlemek, Üniversitenin ayniyat işleri ile hertürlü ödeme ve tahsil işlerini yürütmek, araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri hizmetleri yapmak, basım ve grafik işleri ile evrak, yazı teksir hizmetlerini yerine getirmek, sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü işlerini yürütmek, verilecek    benzeri görevleri yürütmekle görevlidir.